top of page

Gebruiksvoorwaarden

(Laatst bijgewerkt 28/12/2020)

 

1. Juridische mededeling

Deze website (« Site », « site ») wordt gepubliceerd en bijgewerkt door Abiomis Belgium, Besloten Vennootschap (BV), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0791231077 en met diens maatschappelijke zetel te Brugmannlaan 12A, 1060, Brussel, België.

 

Abiomis Belgium BV (“Abiomis”, “Wij”, “wij”, “Ons”, “ons”) is een verlener van rekruteringsdiensten voor kandidaten die op zoek zijn naar of geïnteresseerd zijn in een nieuwe professionele kans alsook voor klanten die personeel in dienst nemen. Deze gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”, “voorwaarden”) beschrijven het gebruik van de abiomis.com-site en diensten die op de site worden omschreven en uitgelegd.

Abiomis raadt alle gebruikers en lezers (“Gebruiker”, “gebruiker”, “U”, “u”) van deze site aan om deze voorwaarden aandachtig en zorgvuldig te lezen alvorens de site te gebruiken. Toegang tot, surfen op of het gebruiken van deze site betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en ze aanvaardt, ongeacht of u zich registreert of niet registreert op deze site. 

 

Gebruik deze site niet als u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt. Abiomis behoudt zich ook het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig bij te werken en raadt alle gebruikers en lezers van deze site aan om deze voorwaarden te raadplegen wanneer ze deze site openen, surfen of deze gebruiken.

Voor vragen of inlichtingen met betrekking tot deze voorwaarden of informatie die op deze site wordt vermeld, kunt u een e-mail sturen naar admin@abiomis.com .

 

2. Gebruik van deze Site

Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven het gebruik van deze site. Het gebruik van deze site vereist de handelingsbekwaamheid van de gebruikers en lezers, en is op geen enkele manier bedoeld voor minderjarigen. Als u minderjarig bent, gelieve onmiddellijk de website te verlaten. 

De meeste pagina’s en opties van deze site zijn toegankelijk zonder dat u uw gegevens op de site hoeft te registreren. Bepaalde pagina’s en opties zijn echter enkel toegankelijk door u te registreren op de site, wat wordt beschouwd als uw volledige aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden. 

U zult deze site niet gebruiken om deel te nemen aan illegale activiteiten noch zal u : 

 • Europese wetten, regels of voorschriften overtreden ;

 • Intellectuele eigendoms- of privacyrechten schenden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, octrooirechten, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen voor of van derden ;

 • Materiaal of informatie publiceren, uploaden, posten of versturen dat onjuist, onvolledig of vals is (zoals uw biografische informatie, uw curriculum vitae en/of uw recht om in België te werken als u een kandidaat bent) ;

 • Materiaal publiceren uploaden, posten of versturen dat in strijd is met uw vertrouwelijkheidsverplichtingen of contractuele verplichtingen ; 

 • Materiaal publiceren uploaden, posten of versturen dat de privacyrechten van derden of hun privérechten schendt door het intimideren of aanklagen van een derde partij, het verzenden van ongevraagde e-mails of het verzenden van ongevraagd materiaal naar een derde partij en door persoonlijke informatie over derden te verzamelen ;

 • Materiaal publiceren uploaden, posten of versturen dat niet door Abiomis wordt getolereerd, zoals, maar niet beperkt tot, niet-toegelaten reclameproducten, ongevraagde promotionele producten, ongewenste berichtgeving, spam, ongevraagde publicaties, ongevraagde kettingbrieven, piramidespelen, franchises, massamarketing materiaal, berichtgeving naar clubleden, verkoopcontracten of ander onaanvaardbaar materiaal ;

 • Materiaal publiceren, uploaden, posten of versturen waarvoor u niet alle nodige goedkeuringen en/of licenties hebt verkregen ;

 • Schadelijk, vulgair, obsessief, bedreigend, lasterlijk, vals, beledigend, bedrieglijk, misleidend en/of ongewenst materiaal op de site publiceren, uploaden, posten of versturen ;

 

 • Een beveiligingsmaatregel van de site schenden of proberen te schenden ;

 

 • Toegang krijgen of toegang proberen te krijgen tot een account of toegangscode van een derde partij die op de Site is geregistreerd ;

 • De normale werking van de site verhinderen of verstoren, bijvoorbeeld door materiaal op de site te posten of te versturen dat een virus bevat, of door informatie of materiaal op de site te wijzigen of te verwijderen wanneer u geen toelating hebt om dit te doen ;

 

 • Materiaal kopiëren, wijzigen, reproduceren, verwijderen, uitdelen, downloaden, opslaan, versturen, verkopen, doorverkopen, publiceren, “reverse engineering” toepassen of enig afgeleid werk maken van enig materiaal, met uitzondering van materiaal dat door u is ingediend en waarvan u eigenaar bent ;

 • De site spammen of overstromen en die zo overbelasten ;

 • Enig apparaat, proces of mechanisme zoals robots gebruiken om de site of enig product te bewaken, controleren, op te halen, te doorzoeken of te openen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Abiomis ;

 • Enig apparaat, enige software of routine gebruiken die de normale werking van de site kan vertragen, doen vastlopen of beschadigen ;

 • Uzelf niet verkeerd voorstellen, en/of uw band of lidmaatschap met een derde partij of uw entiteit verkeerd voorstellen ;

 • Koptekstinformatie in elektronische of schriftelijke e-mail vervalsen ;

 • Zich voordoen als een andere persoon of entiteit.

 

3. Intellectuele eigendom

Abiomis behoudt en bezit alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van al het materiaal op deze site, tenzij anders vermeld. Het materiaal dat onder de eigendom van Abiomis valt omvat, maar is niet beperkt tot, foto’s, grafische afbeeldingen, teksten, audio, geluiden, video, logo’s, HTML-codes en illustraties. Het bovengenoemde materiaal is exclusief eigendom van Abiomis of de verlener van dit materiaal. 

Abiomis staat niet toe dat gebruikers of lezers van de site: enig materiaal van deze site gebruiken, wijzigen, kopiëren, downloaden, publiceren, verwijderen, verspreiden, opslaan, reproduceren, verzenden, verkopen, doorverkopen, uploaden, aanpassen of er een afgeleid materiaal van maken, tenzij anders vermeld en met de voorafgaande schriftelijke en volledige toestemming van Abiomis.

Alle pagina’s of ander materiaal van de site die u downloadt, kopieert of afdrukt is enkel toegestaan voor uw eigen persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik, zakelijk gebruik, verspreiding of het kopiëren van het materiaal op deze site is niet toegestaan. 

Alle handelsmerken, dienstmerken en logo’s (de « Handelsmerken ») zijn eigendom van Abiomis. De handelsmerken die op de site worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Abiomis en hun respectievelijke licentiegevers. Een gebruiker of lezer van de site mag de Handelsmerken op geen enkele manier gebruiken zonder de voorafgaande, schriftelijke en volledige toestemming van de eigenaar.

 

4. Aansprakelijkheid

Abiomis behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen of de gebruiker of lezer van de site het toegestane gebruik van de site naleeft en heeft het recht om u te verbieden de site te gebruiken als Abiomis vaststelt dat u zich niet aan de regels houdt. Abiomis behoudt zich ook het recht voor om materiaal, dat niet in overeenstemming is met dezelfde bepalingen, onmiddellijk van de site te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker of lezer.

Abiomis, als verlener van rekruteringsdiensten voor kandidaten en klanten die personeel in dienst nemen, kan en/of zal loopbaangerelateerde inhoud uitstippelen en publiceren, zoals vacatures, loopbaanadvies, tips, blogs en artikels. Elke gebruiker of lezer van de site stemt ermee in om de site te bezoeken, erop te surfen en/of te gebruiken voor juridische doeleinden, zoals het zoeken naar een professionele functie en naar loopbaangerelateerde informatie. Daarom zal elke gebruiker of lezer van de site correcte, nauwkeurige en actuele informatie verstrekken en behouden in alle ingediende gegevens. 

In dat opzicht begrijpt elke gebruiker of lezer van de site dat Abiomis :

 • Een nieuwe professionele kans of jobaanbieding niet volledig kan garanderen door het gebruik van de site of onze diensten ;

 • Niet verantwoordelijk is voor de besluitvorming gedurende het rekruteringsproces, vacatures, selectiecriteria en tests tijdens het rekruteringsproces ;

 • De geldigheid, juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid van door derden verstrekte informatie niet volledig kan garanderen ;

 • Niet verantwoordelijk of aansprakelijk is indien een klant of potentiële werkgever een kandidaat niet wenst te ontmoeten of uit te nodigen voor een gesprek, of indien een klant een kandidaat niet wenst aan te nemen ;

 • Niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het financiële verlies dat een gebruiker of lezer van de site kan ervaren door te vertrouwen op de informatie die op de site wordt vermeld, zoals het verlies van verwacht of werkelijk loon, verlies van verwachte of werkelijke inkomsten, verlies van verwachte of werkelijke winst of kans ;

 • Niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor immateriële, gevolgschade of indirecte schade of schade die een gebruiker of lezer van de site kan ondervinden als gevolg van, of verband houdend met, het gebruik van de site ;

 • Niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enig verlies van gegevens van de gebruiker of lezer als gevolg van, of verband houdend met, het gebruik van de site, noch is Abiomis verantwoordelijk of aansprakelijk voor de veiligheid en/of het correct gebruik van het wachtwoord van een gebruiker of lezer van de site. Abiomis raadt al haar gebruikers en lezers aan om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden en aan niemand anders bekend te maken ;

 • Niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud van websites van derden en/of externe websites waarnaar op de site kan worden gelinkt of die kan worden vermeld. We raden elke gebruiker of lezer van de Abiomis-site aan om ervoor te zorgen dat ze akkoord gaan met de algemene voorwaarden van een website voordat ze deze gebruiken ;

 • Niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor informatie of materiaal gepubliceerd of verstrekt door derden. De gebruiker of lezer van de site begrijpt en aanvaardt het (de) risico(‘s) van het vertrouwen dat hij stelt in voornoemde informatie. Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie juist is, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor enige schade of enig verlies dat kan worden veroorzaakt als een gebruiker of lezer van de site op deze informatie vertrouwt. We raden elke gebruiker of lezer die op zoek is naar een nieuwe professionele kans aan om diens gezond verstand te gebruiken bij het evalueren van een potentiële toekomstige werkgever. 

Bovendien begrijpt u dat het gebruik van de site geen zakelijke relatie, dienstverband, joint venture-relatie, lastgevingsverhouding of partnerschap tussen uzelf en Abiomis doet ontstaan of impliceert. 

In het geval dat een gebruiker of lezer de site misbruikt en/of deze niet gebruikt in overeenstemming met waarvoor deze bedoeld was, stemt de gebruiker of lezer van de site ermee in om Abiomis volledig te vergoeden voor alle verliezen, kosten, vorderingen, procedures of aansprakelijkheden veroorzaakt door de misbruik van de site. 

 

5. Disclaimer

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken in België. 

De ongeldigheid of afdwingbaarheid van enige bepaling of het recht van deze gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen of rechten in deze voorwaarden, die volledig van kracht blijven, met uitzondering van de ongeldige of afdwingbare bepaling, het recht of onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden.

Indien er zich enige problematiek voordoet met betrekking tot de uitvoering of interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden, zijn de rechtbanken in België bevoegd om het Belgische recht toepassen.

 

bottom of page