top of page

Privacyverklaring

(Laatst bijgewerkt 30/12/2020)

Abiomis hecht veel belang aan het respecteren van de privacy en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring stemt overeen met de gegevensverwerking zoals uitgestippeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is opgesteld met als doelstelling om de privacy en gegevensbescherming van onze kandidaten, klanten en gebruikers te waarborgen, wat voor ons steeds van uiterst belang is.

 

Deze privacyverklaring stippelt uit hoe Abiomis informatie die u ons verstrekt gebruikt, beschermt en verwerkt. Wij raden u aan om deze verklaring zorgvuldig en aandachtig te lezen, om beter te begrijpen welke methoden wij hanteren met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe deze worden behandeld.

1. Hoe uw informatie wordt verzameld

 

Abiomis verzamelt persoonlijke gegevens rechtstreeks via u of via verscheidene andere kanalen, toegestaan onder de AVG-wetgeving. Deze informatie wordt verzameld met als doelstelling om onze kernactiviteiten alsook bijhorende activiteiten uit te voeren.

     1.1 Opties voor het bekijken van onze website zonder registratie

Ieder individu heeft de mogelijkheid om onze website te bekijken zonder zijn of haar persoonlijke informatie bekend te maken. Onze website bezoeken laat u toe om vacatures te bekijken en de meeste opties te gebruiken zonder te moeten registreren.

Wij verzamelen enkel beperkte informatie van de gebruikers van onze website dankzij cookies (vb. land, verbindingswijze, surfgedrag zoals de bestede tijd op onze website), wat ons toelaat om onze websitediensten dienovereenkomstig te beheren en zodoende uw gebruikerservaring te verbeteren.

     1.2 Registreren op onze website

Onze website biedt u de mogelijkheid om u aan te melden als kandidaat om ons zo uw sollicitatie te versturen of aanvullende informatie op te vragen. Wanneer u ons uw sollicitatie en Curriculum Vitae verstuurt, komt er een overeenkomst op contractuele basis tot stand tussen u en Abiomis. We kunnen u vragen om informatie zoals :

 • Persoonlijke informatie en contactgegevens : volledige naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum -en plaats, werkgever en functie, loon enz. ;

 

 • Werk -en loopbaangerelateerde informatie : Wanneer u ons uw CV stuurt, kunnen we u ook om aanvullende informatie vragen zoals uw loopbaanparcours, criteria in uw zoektocht naar een nieuwe functie, loongegevens en verwachtingen. 

 

Wanneer u interesse uitdrukt in onze diensten door ons uw cv te sturen, te solliciteren of door onze bijstand telefonisch of schriftelijk te verzoeken, zullen wij deze informatie enkel gebruiken voor rekruteringsdoeleinden.  

 

     1.3 Andere manieren tot verzameling

Zoals hierboven vermeld, kunnen wij uw informatie ook verkrijgen via verscheidene andere bronnen die zijn toegestaan onder de AVG-wetgeving.

Dit bestaat onder meer, maar is niet beperkt tot, sociale mediawebsites (zoals LinkedIn, Facebook en Twitter), evenals uw sollicitatie op vacaturewebsites (zoals Monster, Indeed enz.) of wanneer u ons uw persoonlijke informatie communiceert of verstrekt op een jobbeurs, promotioneel evenement, tijdens een opleiding, een opgenomen sollicitatiegesprek of door uw professioneel netwerk te gebruiken. Deze informatie kan ook worden verkregen rechtstreeks via onze website. Indien u deze kanalen toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke informatie bekend te maken, kunnen wij deze verzamelen en gebruiken.

 

2. Welke informatie wordt er verzameld?

 

Zoals hierboven vermeld, kan Abiomis persoonsgegevens rechtstreeks van u of uit verschillende bronnen verzamelen, toegestaan onder de AVG-wetgeving. We kunnen de volgende informatie verzamelen :

 

 • Persoonlijk identificeerbare informatie zoals uw volledige naam, geslacht, geboorteplaats -en datum, burgerlijke staat ;

 • Uw contactgegevens inclusief uw e-mailadres en telefoonnummer ;

 • Functietitel, opleiding, vaardigheden, ervaring, opleidingskwalificaties en andere vaardigheden, evenals uw academische achtergrond, CV en loopbaanparcours ;

 • Referenties van derde partijen met betrekking tot uw werk -of opleidingsparcours en hun contactgegevens ;

 • Uw huidig salarispakket, voordelen en salarisverwachtingen ;

 • Uw voorkeuren en criteria in uw zoektocht naar een nieuwe functie, zoals de verkozen locatie of land van tewerkstelling, interesses, hobby’s enz. ;

 • Alle gegevens die nodig zijn voor de loonadministratie zoals uw inschrijvingsnummer, loonfiche of anciënniteit ;

 • Bewijs van uw recht om in Europa te werken vb. werkvergunning, rijbewijs of elk ander bewijsstuk in overeenstemming met de wettelijke vereisten ;

 • Links naar uw professioneel profiel of profielen die openbaar beschikbaar zijn bijvoorbeeld LinkedIn of een andere bedrijfswebsite, evenals andere informatie die te vinden is in openbare bronnen ;

 • Uw voorkeurswijzen om door Abiomis gecontacteerd te worden ;

 • Alle andere aanvullende informatie die u kiest ons te verstrekken of die op uw cv wordt vermeld. 

                                                                                                                                   

3. Hoe deze informatie wordt gebruikt

 

Uw persoonlijke informatie wordt enkel verzameld en gebruikt wanneer dit wordt geacht absoluut noodzakelijk te zijn voor het rekruteringsproces en wanneer de wet ons dit toestaat. Deze gegevens worden enkel verwerkt indien wij hiervoor uw toestemming hebben. Deze verzameling en bewaring van persoonlijke gegevens vindt plaats in het kader van onze legitieme zakelijke belangen, wat betekent dat we een commerciële of zakelijke reden hebben om deze informatie te gebruiken bij het uitvoeren en beheren van onze onderneming. Deze legitieme zakelijke belangen zijn onze wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke informatie, maar we kunnen ook aanspraak maken op wettelijke verplichting, contract en toestemming voor specifiek gebruik van deze gegevens. 

 

Als dienstverlener van rekruteringsdiensten, stelt Abiomis kandidaten voor aan klanten voor functies van onbepaalde of bepaalde duur. In dit kader en binnen deze procedure is de uitwisseling van persoonlijke gegevens van onze kandidaten -en klantencontacten noodzakelijk.

 

Omdat wij veel belang hechten aan de lange-termijn carrièredoelen van onze kandidaten en de rekruteringsnoden van onze klanten, behouden wij een databank met de persoonlijke gegevens van klanten en kandidaten inclusief hun respectievelijke historiek alsook huidige rekruteringsnoden.

 

Voor het verwerken van deze informatie voor onze legitieme zakelijke belangen, houden we steeds rekening met de mogelijke impact die dit kan hebben op uw en uw wettelijke rechten. We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor activiteiten waarbij de impact op u groter is dan het belang dat het voor ons vertegenwoordigt, behalve indien we hiervoor uw toestemming hebben verkregen of dat dit nodig wordt geacht om te voldoen aan een regelgevende of wettelijke verplichting, of als we ertoe wettelijk zijn toegestaan.

 

Abiomis zal ook uw persoonlijke informatie verwerken voor andere legitieme commerciële doeleinden, zoals het opmaken van statistieken, de analyse of efficiëntie van onze marketingcampagnes, de analyse van het aantal bezoekers op de website en om te voldoen aan andere contractuele, wettelijke of regelgevende verplichtingen.

4. Doel van de gegevensverwerking en rechtsgrond voor de verwerking

 

Zoals eerder vermeld zullen wij enkel uw persoonlijke informatie gebruiken in de volgende situaties :

 

 • Waar het binnen onze legitieme zakelijke belangen valt ;

 

 • Om een overeenkomst uit te voeren die wij met u zijn aangegaan of op het punt staan aan te gaan ;

 

 • Wanneer het onze regelgevende of wettelijke plicht is ;

 

 • Wanneer u hiermee toestemt.

 

Abiomis zal uw persoonlijke informatie enkel verzamelen, gebruiken, opslaan en anderszins verwerken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, namelijk de verlening van rekruteringsdiensten voor zowel onze kandidaten als klanten. Deze informatie kan ook voor andere doeleinden worden verwerkt als we redelijkerwijs achten dat deze reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, zoals relevante informatie waarvan we denken dat deze van legitiem belang voor u is. 

 

Indien uw persoonlijke informatie moet worden gebruikt voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en de wettelijke basis uitleggen die ons toestaat dit te doen. Bovendien mogen we, in overeenstemming met bovenstaande regels, uw persoonlijke gegevens niet verwerken zonder uw toestemming of medeweten tenzij dit wettelijk vereist of toegestaan is. 

 

Indien we op uw toestemming moeten rekenen, deze nodig hebben of willen hebben om uw gegevens rechtmatig te verwerken voor een specifieke activiteit, zullen we deze toestemming per e-mail, mondeling of via een onlineproces verzoeken. Uw toestemming wordt hiervoor als grond in ons systeem opgeslagen.  

5. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens aan derden

 

Abiomis zal nooit persoonlijke informatie aan een van diens klanten bekendmaken zonder de volledige toestemming hiertoe van de kandidaat. 

 

Voor zover nodig of gepast geacht, en zonder u hiervan op de hoogte te stellen, kan Abiomis uw persoonlijke informatie (naam, voornaam, vaardigheden) in de volgende gevallen aan externe derden bekendmaken :

 

 • Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, een juridische procedure, of als we redelijkerwijs achten dat een dergelijke actie noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan de wet die dergelijke openbaarmaking vereist; (b) de rechten of eigendom van Abiomis te beschermen; (c) een misdrijf te voorkomen, de nationale veiligheid te beschermen of fraude op te sporen of te voorkomen; of (d) de persoonlijke veiligheid te beschermen van personen die onze website gebruiken of van het publiek ;

 • Aan overheidsinstanties, waaronder: politie en andere wetshandhavingsinstanties; regelgevende en toezichthoudende autoriteiten; kredietinformatiebureaus en derden die sancties en terrorismecontroles uitvoeren ;

 • Aan derden aan wie we ervoor kunnen kiezen om een onderdeel van onze onderneming of onze activa te verkopen, over te dragen of te fusioneren. Daarnaast kunnen we ervoor kiezen om andere ondernemingen over te nemen of met deze te fusioneren. Indien er zich een dergelijke wijziging voordoet in onze onderneming, houden we u hiervan op de hoogte ;

 • Aan IT-consultants die test- en ontwikkelingswerkzaamheden uitvoeren aan onze IT-systemen, dienstverleners die we kunnen aanstellen als gegevensverwerkers en aan andere dienstverleners die mogelijk buiten de EER zijn gevestigd ;

 • Aan onze klanten met voorafgaande mondelinge of schriftelijke toestemming van de kandidaat, in het kader van onze rekruteringsactiviteit voor dienstverband van onbepaalde of bepaalde duur.

6. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

 

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is, hoewel de overdracht van informatie via internet helaas niet volledig beveiligd is. Hoewel we alle passende beveiligingsmaatregelen zullen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden verzonden niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico. Om openbaarmaking of ongeoorloofde toegang te voorkomen zodra we uw informatie hebben verkregen, hebben wij elektronische, bestuurlijke en fysieke procedures ingevoerd om de informatie, die we online verzamelen, te beveiligen.

 

7. Bewaring van uw persoonlijke gegevens

 

Abiomis bewaart uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor het is verzameld, en zolang u ermee instemt dat wij dit doen. We bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende de periode van uw relatie met ons en terwijl wij u rekruterings -of arbeidsbemiddelingsdiensten aanbieden.

 

De maximale bewaartermijn van gegevens is 36 maanden zonder enig contact. Aan het einde van deze periode wordt er opnieuw contact met u opgenomen om te beslissen of u ingeschreven wilt blijven in ons kantoor.

 

Het doel van het opslaan van uw CV voor deze periode is om te bepalen of die goed kan aansluiten op andere jobaanbiedingen die kunnen ontstaan in de toekomst en kunnen voldoen aan uw langetermijn carrièredoelen.

 

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat deze niet langer kunnen worden gelinkt met u en u niet kunt worden geïdentificeerd). We doen dit voor onderzoek -of statistische doeleinden in welk geval we deze geanonimiseerde gegevens voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder verder beleid tegenover u.

 

8. Wettelijke rechten

 

Volgens de procedures en het beleid van de AVG en Abiomis hebt u het recht op : 

 

 • Toegang tot uw persoonlijke gegevens op eender welk moment. Dit laat u toe een kopie te ontvangen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan of wij deze rechtmatig verwerken ;

 • Aanpassing aanvragen : Een aanpassing aan vragen van de persoonlijke informatie die we over u hebben. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens laten aanpassen, hoewel we mogelijk de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt moeten nagaan ;

 • Verzoek om verwijdering: Een verzoek tot schrapping of verwijdering van uw persoonlijke informatie en alle gegevens. Dit laat u toe om ons te vragen uw gegevens te schrappen of te verwijderen indien we geen geldige reden hebben om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te schrappen of te verwijderen wanneer u met succes uw recht hebt uitgeoefend om bezwaar te maken tegen verwerking, wanneer we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer we uw persoonlijke gegevens moeten wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving . Let op: we kunnen mogelijk niet altijd voldoen aan uw verzoek tot verwijdering of schrapping om specifieke juridische redenen die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen worden meegedeeld ;

 • Bezwaar tegen verwerking van uw persoonlijke gegevens waarbij we vertrouwen op een legitiem belang (of die van een derde partij), en iets in uw specifieke situatie leidt ertoe dat u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond omdat u gelooft dat het gevolgen heeft voor uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer we uw persoonlijke informatie verwerken voor direct marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden ;

 • Verzoek tot beperking van verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit laat u toe ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke informatie op te schorten in de volgende omstandigheden: (a) als u wenst dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij deze wissen; (c) wanneer u ons nodig heeft om de gegevens te bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben, omdat u deze nodig heeft om juridische aanspraken vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten nagaan of we dwingende legitieme redenen hebben om deze te verwerken ;

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Verzoek de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan u of aan een derde partij. We zullen u helpen bij deze overdracht aan een derde partij, hetzij door uw persoonlijke gegevens zelf voor u over te dragen, hetzij door u een kopie te verstrekken in een machineleesbaar formaat. Let op: dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons oorspronkelijk toestemming heeft gegeven om deze te gebruiken of waar we de persoonlijke informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren ;

 • Uw toestemming intrekken op elk moment waarbij we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke informatie te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat we bepaalde diensten niet aan u kunnen leveren. Indien dit het geval is, informeren wij u hiervan op het moment dat u uw toestemming intrekt. We willen ervoor zorgen dat we uw persoonlijke informatie juist en actueel houden. Naast uw wettelijke rechten kunt u ons vragen om op informele wijze wijzigingen aan te brengen of een kopie van uw persoonlijke gegevens op te vragen door contact op te nemen met Abiomis.

 

9. Contactinformatie

 

We raden u aan contact met ons op te nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens volledig en nauwkeurig zijn. Voor elk verzoek in overeenstemming met de bovengenoemde rechten, raden wij u aan om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Abiomis zal steeds proberen om binnen een redelijke termijn op alle legitieme verzoeken te reageren. Abiomis heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld die kan gecontacteerd worden via volgende gegevens: Abiomis SRL, ter attentie van de Functionaris voor Gegevensbescherming, Brugmannlaan, 12A, Brussel, 1060, België, of e-mail onze Functionaris voor Gegevensbescherming op : dpo@abiomis.com

 

10. Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

Als we deze privacyverklaring wijzigen, zullen we aanpassingen hier publiceren voor uw beoordeling. Indien we beduidende inhoudelijke wijzigingen doorvoeren, zullen we het beleid van deze herziene privacyverklaring gedurende 30 dagen op onze startpagina verstrekken op www.abiomis.com met een link naar deze pagina.

 

11. Contactgegevens

 

Als u vragen heeft over hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken, neem dan contact op met onze Functionaris voor Gegevensbescherming op : dpo@abiomis.com

bottom of page